Derneğimiz

TARİHİMİZ

“Çağdaş Eczacılar Derneği”, yaklaşık yüz yıllık geçmişe sahip ilk sivil eczacı örgütlenmesinin günümüzdeki son çatısıdır.

İkinci Meşrutiyetin ilanından hemen sonra 1908 yılında, Türk eczacılarının girişimi ile Haliç fenerinde 250 eczacının katıldığı bir toplantıda, bir meslek cemiyeti kurma kararı alınıyor.

Bu tarihten, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar geçen süre içindeki eczacı örgütlenmesiyle ilgili bilgi, eczacılık tarihi kitaplarında yer almıyor.

Eczacılık meslek örgütlerinde ilk anti emperyalist tavır, yabancı sermayeli ilaç firmalarına  ve ilaç sömürüsüne karşı 1960’larda ortaya çıkıyor ve bu tavır 1970’lerde, emek sermaye çelişkisinin ve sosyal devlet anlayışının programlara girişiyle çağdaş politikalara yöneliyor.

Yetmiş ve seksenli yıllar, “Çağdaş Eczacılık Hareketi” ilkelerinin, önce Eczacı Odası yönetimlerinde, sonra da Türk Eczacıları Birliği yönetimlerinde etkinliğini arttırdığı yıllar oluyor.

İlk “Çağdaş Eczacılık Dergisi” de, Eczane Sahipleri Derneği’nin yayın organı olarak, Temmuz 1976 tarihinde yayınlıyor. Dergi, Mart 1977 tarihinde başlayarak, İstanbul ve Ankara Eczacı Odalarının yayın organı olarak eczacılara ulaşıyor.

12 Eylül 1980 sonrası, askıya alınan hukuk, demokrasi ve örgütlenme özgürlükleri, “Eczane Sahipleri Derneği”nin uzunca bir suskunluk dönemine girmesiyle sonuçlanıyor.

Cemiyet, çağdaş eczacıların çabasıyla 27.04.1999’da adını “Tüm Eczacılar Derneği”, 13.12.2001’de “Çağdaş Eczacılar Derneği” olarak değiştiriyor ve “Çağdaş Eczacılık Hareketi” nin ülke çapında yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için, şubeleşmeye olanak veren tüzük değişikliklerini yapıyor.

Ülke ölçeğinde tüm çağdaş eczacıları çatısı altında toplayabilecek deneyim, birikim ve altyapıya sahip ilk sivil eczacı örgütlenmesi olan “Çağdaş Eczacılar Derneği”nin, tarihsel ve güncel anlamdaki önemi, ilk resmi eczacı örgütünün, 1956 tarihli “Türk Eczacıları Birliği Yasası” ile kurulduğu düşünülürse daha iyi anlaşılabilecektir.

AMAÇ

Tarihsel kök ve mirasının temelinde yeniden yapılanan, Çağdaş Eczacılar Derneği’nin amacı, özgür düşünmeyi, sorgulamayı, eleştiri ve özeleştiri yapabilen etkin birey olabilmeyi, üretmeyi sorular karşısında tavır alabilmeyi, bilgisini eylemle birleştirerek, çağını daha iyiye, daha güzele yöneltebilmeyi başarabilen tüm çağdaş eczacıları bu örgüt çatısı altında toplamak ve bu seçkin kadrolarla, insanoğlunun çağdaş uygarlık adına bugüne değin geliştirdiği tüm insani değerlere sahip çıkarak, sömürüsüz, eşitlikçi, demokratik, barış içinde bir ülke ve dünya için mücadele etmektedir.

Meslek örgütlerini vesayet altına almayı amaçlayan 1982 Anayasası Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odalarını da etkilemiş, eczane sahibi olmayan eczacıların, eczacı odalarıyla bağları koparılmıştır. Örgütlenme alanındaki antidemokratik uygulamaların yanı sıra, günlük bürokratik işlemler yoğunlaştırılmış, resmi otoriteye bağımlılık arttırılmış, meslek odalarının, toplumsal, politik ve bilimsel işlevleri unutturulmaya çalışılmıştır.

Çağdaş Eczacılar Derneği’nin amacı, ülke genelinde olduğu gibi, meslek özelimizi de etkileyen örgütlenme özgürlüğünü yeniden var etmek, bağımsız bir meslek örgütü olarak ilke ve programı çerçevesinde sorumluluk üstlenmektir.

Çağdaş Eczacılar Derneği, ortak amaçlar çerçevesinde tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaya açık ancak ilk sivil eczacı örgütü olmanın misyon ve sorumluluğunu da taşıyarak mücadelesini kendi kulvarında sürdürmeye kararlı bir sivil toplum örgütüdür.

Kendisini çağdaş olarak tanımlayan tüm meslektaşlarımızın bu çatı altında seçkin bir yeri olacaktır.

İLKELERİMİZ

 • İnsanca, eşit, sömürüsüz bir dünya için çaba göstermeyi birincil görev kabul eder.
 • Çağdaşlığı, teknolojik olanakların kullanılabilmesi olarak değil, çağın tüm olanaklarının toplumun yararına sunulması olarak değerlendirir.
 • İnsan onuru ve meslek onuru kavramlarını önemser ve savunur.
 • Sağlığı, “Dünya Sağlık Örgütü” nün tanımladığı biçimde “yalnız hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil, bedenen, ruhen ve toplumsal açıdan tam bir iyilik halidir” şeklinde tanımlar ve bu tanımlamaya uygun politikalar izler.
 • İnsan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını savunur.
 • Düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, ifade ve örgütlenme özgürlüğü için mücadele eder.
 • Hukukun üstünlüğüne dayanan ileri bir demokratik toplum anlayışını benimser.
 • Sağlıklı yaşama ve sağlıklı hizmetlerinden yararlanma hakkının tüm bireyler için doğuştan kazanılmış bir hak olduğunu kabul eder.
 • Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin birlikte çözümlenmesini tüm insanlara sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının verilmesini öncelikli görev kabul eder.
 • Kişinin temel hak ve özgürlüklerinden ödün vermez, başta işkence olmak üzere her türlü insanlık dışı müdahalenin karşısında yer alır.
 • Barıştan yanadır, savaşa, silahlanmaya karşı çıkar.
 • İnsanoğlunun yarattığı kültür değerlerine sahip çıkar ve üyeleriyle paylaşmaya çalışır.
 • Her türlü sosyal, siyasal ve çevresel kirlenmeye karşı mücadele eder.
 • İlacın ticari bir meta değil, ayrıcalıklı toplumsal bir ürün olduğunu, üretiminden tüketimine, sosyal devletin denetimde olması gerektiğini kabul eder.
 • Tüm kamu çalışanlarının olduğu gibi, kamudaki sağlık çalışanlarının da grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını savunur.
 • Meslek örgütlerinin bağımsızlığına ve örgüt demokrasisine sahip çıkar.
 • İlacın, üretiminden tüketimine değin, konunun uzmanı eczacının denetimi altında olması gereğini kabul eder.
 • Eczacı kooperatiflerinin toplumsal, demokratik, saydam yapısının korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf eder.

PROGRAM

“Çağdaş Eczacılar Derneği”, varoluş ilkeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar.

 • Öncelikle, ilaç, eczacılık ve halk sağlığı olmak üzere ülke sorunlarına yönelik düşünce, birikim ve önerilerini, meslektaşları ve kamuoyu ile paylaşır, yaşama geçirebilmesi için çaba gösterir. Bu amaçla yazılı ve görsel basınla ilişki kurar, basın toplantıları düzenler, yayın organları çıkarır.
 • Üyeleri ve meslektaşlarının sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretir, bu projeleri yaşama geçirebilmek için gerekli çalışmaları yapar.
 • “Çağdaş Eczacılar Derneği”, ilkelerinin öncelikle eczacı toplumunda olmak üzere ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışır.
 • Ülke çalışanlarını, halk sağlığını ve üyelerinin haklarını savunmak amacıyla gerektiğinde devletin yasama, yürütme ve yargı organlarına başvurur.
 • Toplumun ve meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kitaplıklar kurar, yazılı ve görsel basını izler, panel, seminer, sempozyum, eğitim çalışmaları ve toplantılar düzenler, gerektiğinde lokaller açar.
 • Öncelikle eczacı örgütleri olmak üzere, diğer sivil toplum örgütleriyle, ortak amaçlar çerçevesinde işbirliği yapar, birlikte çalışır.
 • Üyeleri, meslektaşları ve meslek örgütleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, üyeleriyle toplumun farklı kesimleri arasında sağlıklı iletişim kurmak amacıyla çalışmalar yapar.
 • Uzun erimli bir program çerçevesinde, Derneğin tüm il merkezlerinde şube, ilçelerde ise temsilcilik düzeyinde örgütlenmesini sağlar.

ŞUBELER

 • ÇED İSTANBUL ŞUBE
 • ÇED İZMİR ŞUBE
 • ÇED BURSA ŞUBE