Tüzük

ÇAĞDAŞ ECZACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1      : Derneğin adı “Çağdaş Eczacılar Derneği” dir.

MADDE 2      : Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır. Dernek il ve ilçelerde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

MADDE 3      : Dernek merkezinin adresi; Ergenekon Cd. Pınar Apt. 65/15 Şişli’dir

MADDE 4      : 23.11.2004 yayın tarihli ve 5253 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Dernekler Kanunu” hükümleri doğrultusunda işbu tüzükte değişiklik yapılarak 27 Mayıs 2006 tarihli genel kurulda, “Medeni Kanun” un 81 maddesi ve işbu tüzüğün, “tüzük değişiklikleri     maddesinde öngörülen biçimde üyelerin oyuna sunulmuş ve kabul edilmiştir.

MADDE 5      : Derneğin kurucuları, adlarını saygıyla andığımız onbeş değerli meslektaşımızdır.

1- Ecz. Nail Halit Tipi (Merhum)
2- Ecz. Haydar Bekdoğan (Merhum)
3- Ecz. Mahmut Cevat Pelin (Merhum)
4-Ecz. Ahmet Cevat Akıska (Merhum)
5-Ecz. Ziya Nuri Aka (Merhum)
6-Ecz. Nizamettin Diler (Merhum)
7-Ecz. Kemal Müderrisoğlu (Merhum)
8-Ecz. Mükerrem Berksoy (Merhum)
9-Ecz. Celal Ergun (Merhum)
10-Ecz. Ziya Dilemre (Merhum)
11-Ecz. Ahmet Hamdi Emgen (Merhum)
12-Ecz. Belkıs Derman (Merhum)
13-Ecz. Nail Demirbağ (Merhum)
14-Ecz. Niyazi Atakan (Merhum)
15-Ecz. Rıdvan Özerler(Merhum)

MADDE 6      : Derneğin Amaçları:

İlaç, Eczacılık ve Halk Sağlığı alanlarında ülkenin ve halkın çıkarlarını korumak ve kollamak, eczacılık mesleğinin ve hizmetinin bilimsel ve teknik düzeyini yükseltmek ve eczacıların ekonomik, demokratik, sosyal kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamak ve haklarını savunmaktır.

MADDE 7      : Derneğin yapacağı işler:

  1. İlaç eczacılık ve halk sağlığı alanlarında, halkın çıkarları doğrultusunda sağlık politikalarının oluşturulması için çalışmalar yapmak
  2. Halk sağlığını ve üyelerinin halkalarını savunmak amacıyla devletin yasama, yürütme ve yargı organlarına başvurmak.
  3. Üyelerinin mesleki ve kültürel bilgisini geliştirmek amacıyla, kitaplık kurmak, mesleki ve dış basını izlemek, ilaç ve eczacılıkla ilgili yayınları, gelişmeleri araştırmak, seminer, panel konferans, sempozyum ve toplantılar düzenlemek, bunların sonuçlarını üyelerine duyurmak için dergi, broşür, bülten, genelge ve mesleki gazete çıkarmak.
  4. Halk sağlığı, ilaç ve diğer mesleki konularda basın toplantısı düzenlemek, gazete, dergi ve diğer basın yayın organlarına bilgi vermek.
  5. Mesleki konularda gerektiğinde sürekli yayın organı çıkarmak.
  6. Amacı doğrultusunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  7. Üyeler arasında her türlü dayanışmayı sağlamak ve üyeler ile kitleler arasında iletişimi sağlamak amacıyla lokaller açmak.

MADDE 8      : Dernek Üyeliği: Derneğin, asil üyelik ve onur üyeliği olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

a) Asil üyelik: Meslek onuruna ve deontoloji kurallarına aykırı hareketi olmayan ve dernek ilke ve amaçlarını kabul eden her eczacı derneğe üye olabilir Üyelik için, derneğin hazırladığı giriş bildirgesini doldurarak imzalamanın yanısıra, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, iki adet fotoğraf ve 10 YTL lik giriş aidatı makbuzu, şube yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu olumlu veya olumsuz yanıtını 30 gün içinde yazılı olarak ilgiliye bildirir.

Asil üyelik koşullarını taşıyan ve eczacı üyelerden oluşan tüzel kişilerde derneğe üye olabilirler.

b) Onur Üyeliği: Sağlık, ilaç ve eczacılık alanlarında yüksek düzeyde başarı gösterenler, başvuru gerektirmeksizin, genel yönetim kurulu kararıyla “Onur üyesi “ olarak kabul edilirler. Onur üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur. İstedikleri taktirde aidat ödeyebilirler.

Üyelikten ayrılma: Üyelikten ayrılma yazılı istekle olur. Yazılı istek şube yönetim kuruluna iletildiğinde üyelik sona erer. Üyelik için yasada ve tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerle, bu nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ve ölüm halinde de yönetim kurulu kararıyla üyeliğe son verilir. Kaydı silinen üyeye, karar 15 gün içinde yazıyla bildirilir.

Üyelikten çıkarılma: Dernek tüzüğü ve programına, genel kurul kararlarına ve deontoloji kurallarına aykırı hareket ettiği saptanan üye, genel yönetim kurulunca, çıkarılma istemiyle ve belgeleriyle birlikte Onur Kurulu’na sevkedilir. Onur kurulu, ilgilinin sözlü veya yazılı savunmasını da alarak, konuyu engeç bir ay içinde, inceler, belgeler yeterli görüldüğünde, çıkarılma kararı onbeş gün içinde gerekçeleriyle birlikte ve yazılı olarak Genel Yönetim Kurulu’na bildirilir. Onur Kurulu’nun kararı kesindir. Karar Genel Yönetim Kurulu’nca aynı yöntemle ilgiliye iletilir.

MADDE 9      : Derneğin organları şunlardır:

a)     Genel Kurul
b)    Genel Yönetim Kurulu
c)     Merkez Yürütme Kurulu
d)    Denetleme Kurulu
e)     Onur Kurulu

MADDE 10    : Genel Kurul: Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Derneğin amaçları ve işbu tüzüğün 7 maddesinde belirtilen konulara ilişkin nihai karar merciidir. Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Şube genel kurullarında, her on üyeye bir delege olmak üzere, merkez genel kurulunda şubeyi temsil edecek üyeler seçilir ve Merkez Genel Kurulu bu üyelerle yapılır.

MADDE 11    : Çağrı yöntemi: Genel kurul iki yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak genel yönetim kurulunca yapılır.

MADDE 12    : Toplantı yeter sayısı: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu takdirde yeni bir genel kurul toplantısı için çağrı yapılır. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz .

MADDE 13    : Toplantının yapılış yöntemi: Genel kurul toplantıları, çağrı yapılan yer gün, ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, düzenlenen listedeki adları sırasını imza ederek toplantıya girerler. Toplantı yeter sayısı sağlandığında, durum bir tutanakla tespit edilir. ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeterli kadar başkan vekili ile yazman seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

Karar alma usul ve şekli: Genel kurulda kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlarda, katılanların 2/3 çoğunluğu aranır.

Yetkili kurul üyelerinin seçimlerinde gizli oy açık tasnif yöntemi uygulanır. Diğer konulardaki tüm kararlar açık oylamayla alınır.

MADDE 14    : Dernek genel kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 15    : Genel başkanı Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında seçilir. Seçim için çoğunluk oyu zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı işler Dernek Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.

a)        Dernek organlarını seçmek (genel yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu)
b)         Dernek tüzüğünü değiştirmek, derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek.
c)     Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek.
d)    Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek
e)     Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek
f)     Derneğin gerekli yasal koşullar yerine getirilmek suretiyle uluslararası faaliyette bulunması veya yurt dışından bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek.
g)     İlgili yasa ve yönetmeliklerle, tüzüğün öngördüğü diğer görevleri yapmak
h)    Derneğin feshine ve malların tasfiyesi biçimine karar vermek, tasfiye memurlarını görevlendirmek
i)      5253 sayılı yasada belirlenen, sendika, meslek kuruluşu v.s ile derneğin ilişkilerini düzenleyen nihai kararlar almak ve yönetim kurulunu bu konularda yetkilendirmek
j)      Şube açılmasına karar vermek ve bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek
k)    İki yıl geçerli olacak giriş aidatı ve yıllık aidatları saptamak
l)      Yönetim kurulunca üyelikten çıkarılanların itiraz başvurularını görüşmek, kesin kesin karar bağlamak
m)   Derneğin en yetkili organı olarak, diğer bir organa verilmemiş işleri görmek yetkileri kullanmak

MADDE 16          : Genel Yönetim Kurulu kuruluşu: Genel Yönetim Kurulu derneğin karar ve yürütme organıdır. Genel Kurul tarafından, dernek üyeleri arasından 13 asil 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Dernek Başkanı, Sekreteri, Saymanı ve iki üyeden oluşan Merkez Yürütme Kurulunu seçer. Genel Başkanlık görevi aralıksız olarak, en fazla iki Olağan Genel Kurul süresi ile sınırlıdır.

MADDE 17   : Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a)   Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygular.
b)    Derneği temsil eder ya da da bu konuda kendi üyelerinden bir yada birkaçına yetki verir.
c) Çalışmalarını yürütebilmek için olanaklarına göre personel alabilir.
d) Her türlü satın alma satma, ve masraf işlemlerini yapar.
e)   Bütçeyi, çalışma programını ve her çeşit önerileri düzenleyip Genel Kurula sunar.
f)     Genel Kurul ‘un şube açılmasına karar verdiği bölgelerde üç kişilik kurucular kurulunu seçerek görevlendirir.
g)     Gerekli gördüğü bölgelerde dernek çalışmalarını yürütmek amacı ile temsilci veya temsilciler atar.
h)    Dernekle ilgili her türlü çalışmaları yasa hükümlerine göre düzenler ve yürütür. Gerekli büroları ve komisyonları oluşturur ayrıca bildiri ve diğer yayınları çıkarabilir.
i)      İlgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanır, görevleri yapar.

MADDE 18    :Genel Yönetim Kurulunun toplanması: Genel Yönetim kurulu ayda bir defa olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini sekreter hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği hususlarda gündeme konur. Başkan, onun bulunmadığı hallerde Sekreter Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca üç üyenin yazılı isteği üzerine Başkan veya Sekreter Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantılar yarından bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması halinde, toplantı başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

MADDE 19    : Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asil üyeliğe getirilir. Özürsüz olarak üst üste üç ve yılda toplam beş toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

MADDE 20    : Merkez Yürütme Kurulu: Merkez Yürütme kurulu, Genel Yönetim kurulunun ilk toplantısında kendi üyeleri içinde seçeceği Başkan, Sekreter, Sayman ve iki üyeden oluşur. Haftada bir olağan olarak toplanır. Bunun dışında Başkanın bulunmadığı zaman Sekreterin veya iki üyenin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan karaları, verilen görevleri yerine getirir, verilen yetkileri kullanır.

Özürsüz olarak üst üste üç yılda toplam on toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu çekilmiş sayılan üyenin yerine yapacağı ilk toplantıya yeni üye seçer.

MADDE 21    : Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında seçilir. Seçim için çoğunluk oyu zorunludur.

Genel Başkanlık görevi aralıksız olarak iki olağan genel kurul süresi ile sınırlıdır. Genel Yönetim kurulu üyelerinin en az üçünün yazılı güvensizlik önerileri ile Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan hakkında görüşme açılır. Görüşme sonucunda başkan hakkında güven oylaması yapılır. Üye salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde başkan çekilmiş sayılır.

Başkan her tür kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder. Derneğin denetleme ve onur kurulları dışında bütün organ ve bürolarının başkanıdır.

Genel Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkileri kullanır, dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

MADDE 22    : Sekreter: Sekreter Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Başkanın bulunmadığı ya da başkanın görevlendirdiği hallerde Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın olmadığı hallerde başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür.

Tüzük, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür.

Dernek büroları arasında uygun çalışmayı sağlar. Genel Yönetim Kurulunun kendisine verdiği işleri yapar.

Başkanlığın boşalması halinde bu görevi yeni başkan seçilene kadar yürütür.

MADDE 23    : Sayman: Sayman, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev ve yetkileri şunlardır.

a)     Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak, vadesi gelmiş alacaklarını tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde günü gününe tutulmasını sağlamak,
b)    Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, dernek tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,
c)     Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşulu ile Genel Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak,
d)    Genel Kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,
e)     Derneğin mallarından, parasından birinci dereceden sorumlu olup, demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,
f)     Genel Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

MADDE 24    : İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Dernekte iç denetim esastır. Gerekli hallerde 5253 Sayılı Yasa gereği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu dahi denetleme yapabilir.

Denetleme Kurulu: Derneğin üyeleri arasından üç asil üç yedek üye olarak seçilir. Seçildikten sonra 15 gün içinde toplanarak aralarından bir başkan seçer. Kurul yılda en az dört kez toplanır, denetim yapar.

Denetleme Kurulu:

–       Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği bildirilen çalışma konularında faaliyet gösterilip gösterilmediğini
–       Defter, hesap ve kayıtların, Mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olup olmadığını, iş bu tüzükte belirtilen usullere göre denetler.
–       Denetleme kurulu re’sen denetleme yapabilir. Denetlemeler sırasında her türlü bilgi ve belgeyi talep hakkına sahiptir. Tüm merkez ve şube binalarına girme ve araştırma hakkı vardır.
–       Denetleme kurulu yaptığı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Saptadığı eksikliklerin düzeltilmesi için genel kurulu uyarır. Denetleme bir yılda iki kereden az olamaz.
–       Gerektiğinde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır. Genel Yönetim Kurulu’nun isteği ile de denetleme yapabilir.

MADDE 25    : Onur Kurulu: Dernek merkez genel kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç asil iki yedek üyeden oluşur.

Görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Merkez Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılması istenen üyelerle ilgili araştırma yapar, sonucu gereğinin yapılması için Merkez Yönetim Kurulu’na sunar.
  2. Dernek organlarının çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini ilgili kurullara sunar.
  3. Merkez Yönetim Kurulu’nca olağanüstü genel kurul yapılması talep edilen şubelerle ilgili araştırma yapar sonucu gereğinin yapılması için Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

MADDE 26    : Şubeler kuruluşları, görev ve yetkileri genel Kurul’ca şube açılmasına karar verilen bölgelerde, Merkez Yönetim Kurulu’nca, tüzükte belirlenen koşulları taşıyan üç kişi şubeyi kurmakla görevlendirilir.

Kurucu Üyeler, genel hükümler, dernekler yasası, tüzük, dernek genel kurul kararları genel merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre, yönetim kurulu seçilene kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.

Şube Yönetim kurulları, kendi bölgelerinde, Genel Yönetim Kurulu’na ait yetkileri kullanırlar.

İlgili yasalara, dernek tüzüğüne, amaç ve ilkelerine ve genel kurul kararlarına aykırı hareket ettikleri saptanan, şube yetkili kurulları, Merkez Yönetim Kurulu’nca, seçimli olağanüstü genel kurul istemiyle ve belgeleriyle birlikte Onur Kurulu’na sevk edilir. Onur Kurulu, ilgili kurulun görüşünü de almak suretiyle, konuyu en geç bir ay içinde inceler. Belgeler yeterli görüldüğünde, olağanüstü şube genel kurulu yapılması ile ilgili kararını Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Merkez Yönetim Kurulu 30 gün içinde şube genel kurulunu toplar.

İlgili yasa ve tüzük maddeleri dışında, bu madde gerekçesiyle şubeler, iki yıllık çalışma dönemi içinde en fazla bir kez olağanüstü genel kurula davet edilebilirler.

MADDE 27    : Şube Organları:

Şube genel kurulu:

a)     Şube genel kurulu şubenin üyelerinden oluşur.
b)    Şube genel kurulları, iki yılda bir, olağan merkez genel kurulundan en az iki ay önce toplanır.
c)     Şube genel kurulu, genel hükümlerde Dernekler Yasası’nda ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumluları aklar ya da mahkemeyle sevklerine karar verir.
d)    Şube organları şube genel kurulunca seçilir.
e)     Şube genel kurulu, şube Yönetim Kurulu Kararı ile veya üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
f)     Her on üyeye karşılık biri delege olmak üzere, üst kurul delegelerini seçer.

MADDE 28    : Şube Yönetim Kurulu

a)     Şube Yönetim Kurulu, 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. İlk toplantı da görev bölümü yapılarak, şube başkanı, şube genel Sekreteri ve şube Saymanın seçer.
b)    Üye sayısı altmış aşan şubelerde yönetim kurulu 7 asil 7 yedek üyeden oluşur.
c)     Şube yönetim kurulu, bu tüzüğün 7. Maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir.
d)    Şube Yönetim Kurulu on üyenin yazılı istemi üzerine genel üye toplantıları düzenler. Gündemdeki konular tartışılır, sonuçlar üyelere duyurulur.

MADDE 29    : Şube Denetimi: şube genel kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere 1 asil ve bir yedek denetçi seçer, üye sayısı 60 ı aşan şubelerde 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan bir kurul seçilir. Tüzüğün 24. maddesi şube denetleme kurulu içinde geçerlidir.

MADDE 30    : Temsilciler: Dernek gerekli gördüğü bölgelere Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilciler atayabilir. Temsilcilikler şube ve dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilikler temsil yetkilerini genel kurul ve yönetim kurulunca belirtilen sınırlar içinde ve belirlenmiş platformlarda kullanırlar. Derneğin amaçları dışında faaliyet gösteremez ve başka bir isim altında örgütlenemezler Temsilciler görevlerini yaparken, Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olurlar.

MADDE 31    : Ortak Hükümler: Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde, dernek organlarının seçiminde salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri dernek genel kurulunda, şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri şube genel kurulunda, aklama için yapılan oylamaya katılmazlar.

MADDE 32    : Mali Hükümler: Derneğin gelirleri şunlardır.

a)     Üye ödentileri: Üye giriş aidatı 10,00 YTL, yıllık aidat 30,00 YTL dir. Aidat miktarları iki yılda bir olağan genel kurullarda belirlenir.
b)    Dernekçe düzenlenen eğlence, temsil, konser, yayınlar ve buna benzer çalışmalardan sağlanan gelirler
c)     Dernek malvarlığından elde edilen gelirler
d)    Bağışlar ve yardımlar

Şube Yönetim Kurulları, şube aylık ödenti tutarının dörtte birini her yılın sonu itibariyle ertesi yılın ilk üç ayı içinde genel merkez hesabına gönderirler. Dernek Merkezi, zorunlu durumlarda ve dernek olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.

Derneğin paraları ulusal bankalardan birine yatırılır. Bankadan para, başkan, sekreter ve saymandan ikisinin ortak imzalarıyla çekilir. Yönetim Kurulu’nun saptayacağı kadar para, saymanın sorumluluğu altında dernek kasasında bulundurulur.

Dernek işletme esasına göre defter tutar. Ancak yıllık brüt geliri 500,00 YTL yi aştığında, izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

İşletme hesabına göre tutacağı defterler, karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, demirbaş defteri, işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defteridir.

Her hangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi şubenin son yönetim kuruluna yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi halinde, şubenin son yönetim kurulu üyeleri, müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.

MADDE 33    : Derneğin Feshi ve Malların Tasfiyesi: Derneğin feshi için, genel kurulda birinci toplantının açılmasında üçte iki çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin feshi istemi yönünde oy kullanması gerekir. Dernek feshedildiği taktirde, fesih karar veren genel kurul, dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek örgütüne devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

MADDE 34    : Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile şube denetçileri derneğin merkez organlarında görev alabilirler.

MADDE 35    : Dernek tüzüğünün değiştirilmesi Dernek tüzüğünün değiştirilebilmesi için ilk toplantıya, katılma hakkı olan üyelerin 2/3 ünün katılımı zorunludur. İkinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak tüzüğün değiştirilebilmesi için katılan üyelerin 2/3 ünün oyu gereklidir. Tüzükte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetim kurulu önerleri gündeme alınır. Ayrıca toplantıya katılan üyelerin 1/10 unun yazılı istemde bulunmaları halinde de tüzük değişikliği gündeme alınır.

Tüzük değişikliğine ilişkin oylama biçimi genel kurulca belirlenir.

MADDE 36    : Derneğin borçlanma usulleri: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarını sürdürebilmek için, gerek duyulması halinde, yönetim kurulu kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta gerçekleştirilebilir.